8 آذر 1401 ساعت 8:53

طراحی کارت هوشمند شهروندی اهواز

توضیحات:

طراحی کارت هوشمند شهروندی به سفارش شهرداری اهواز

در کارت از المان پل کابلی اهواز به عنوان نماد سمبلیک استفاده شده است